Nội Quy Thông Báo Mục Lục Tài Liệu Đăng Ký

Thư mời quý Sư và quý Tu nữ 17/12/2021

Namo Buddhaya
Namo Dhammaya
Namo Sanghaya


Kính thưa quý Sư và quý Tu nữ,

Chúng con có nhận được thư các vị ngỏ ý muốn đăng ký học lớp Phật học do Sư Giác Nguyên (Toại khanh) giảng dạy.

Chúng con đã thỉnh mời Sư và Sư đã đồng thuận giảng dạy lớp học Kinh Tạng và có kết hợp với giáo lý A Tỳ Đàm.

Các buổi học sẽ được trực tuyến trên trang facebook.com/kalama.home vào mỗi tối thứ Hai lúc 5 giờ chiều (giờ Việt Nam).

Nay kính báo cùng quý Sư và quý Cô,

Ban tổ chức nhóm Kalama Journal.

© kalamajournal.com