Cấu trúc Kinh Niệm Xứ

ThânThọTâmPháp
Hơi thở Oai nghi Biết rõ Thể trược Tứ Đại Tử thi Thọ Tâm Triền cái Thủ uẩn 12 Xứ 7 Giác chi Tứ Đế
 
Điệp khúc

Như vậy, vị hành giả Tỳ Kheo
quán trên nội , hay
quán trên ngoại , hay
quán trên cả nội lẫn ngoại .

Vị ấy quán chiếu tập khởi của ,
quán sự sự tịch diệt của ,
quán sự tập khởi và sự tịch diệt của .
Vị ấy an trú chánh niệm
sự hiện hữu của ngay trong hiện tại.
Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ
vị ấy sống không bám víu,
không chấp trước một thứ gì trên đời.
Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo


(Bấm để xem đề mục kế tiếp)


© giaolykalama.com