www.kalamajournal.com ‐ www.giaolykalama.com

Nhật Tụng Kālāma 1

Mục Lục Bài Giảng

Kālāma (1) || Kālāma (2) || Kālāma (3)


001Kinh Kālāmā002Kinh Siṃsapā
003Giải đáp (Kālāma)004Kinh Bāhiya
005Kinh Kaccānagotta006Kinh Tự Trách (Sợ hãi)
007Kinh Nhất Dạ Hiền Giả008Giải đáp (Kaccānagotta)
009Kinh Ngọn Lửa010Kinh Saṅgārava
011Kinh Nīvaraṇappahāna012Kinh Người Mù Sờ Voi
013Kinh Chuyển Pháp Luân014Kinh Chánh Tánh
015Kinh Mạt Pháp016Kinh Người Vụng Thuyết
017Kinh Sợ Hãi018Kinh Udāyī
019Lợi Ích Của Thiền Hành020Kinh Di Giáo
021Pháp Bất Thối (1)022Pháp Bất Thối (2)
023Pháp Bất Thối (3)024Pháp Bất Thối (4)
025Pháp Bất Thối (5)026Pháp Bất Thối (6)
027Pháp Bất Thối (7)028Kinh Phân Biệt
029Kinh Khemā030Đại Kinh Phương Quảng 1
031Đại Kinh Phương Quảng 2032Đại Kinh Phương Quảng 3
033Đại Kinh Phương Quảng 4034Đại Kinh Phương Quảng 5
035Đại Kinh Phương Quảng 6036Đại Kinh Phương Quảng 7
037Hải Đảo Tựa Nương038Bốn Đại Cứ Pháp (Kinh & Luật)
039Giáo Lý Bốn Đế040Kinh Hiền Ngu
041Saccavibhaṅgasutta042Saccavibhaṅgasutta (2)
043Kinh Khu Rừng044Kinh Bẫy Mồi
045Đại Kinh Sư Tử Hống (1)046Đại Kinh Sư Tử Hống (2)
047Sabbaññūṇāna048Kinh Gavampati
049Kinh A La Hán050Kinh Luân Hồi Vô Thủy
051Kinh Chánh Kiến (1)052Kinh Chánh Kiến (2)
053Kinh Chánh Kiến (3)054Kinh Thực Phẩm (1)
055Kinh Thực Phẩm (2)056Kinh Thực Phẩm (3)
057Kinh Thực Phẩm (4)058Kinh Hội Chúng (1)
059Kinh Hội Chúng (2)060Kinh Mahānāma
061Gilānasutta062Ý Nghĩa Cầu Siêu
063Kinh Hỏa Dụ064Kinh Khúc Gỗ
065Kinh Girimananda066Kinh Girimananda (2)
067Kinh Vô Sở Hữu068Paccayaniddeso
069Kinh Thập Độ (1)070Kinh Thập Độ (2)
071Kinh Thập Độ (3)072Đại Kinh Niệm Xứ
073Kinh tất cả các Lậu Hoặc074Kinh tất cả các Lậu Hoặc (2)
075Kinh Ước Nguyện076Kinh Tê Ngưu
077Kinh Pháp Môn Căn Bản078Kinh Ví Dụ Con Rắn
079Kinh Tự Hoan Hỷ080Kinh Tự Hoan Hỷ (2)
081Kinh Vô Ngã Tướng082Kinh Hữu Dư Y
Kālāma (1) || Kālāma (2) || Kālāma (3)

Kính mong quý phật tử hỗ trợ viết bài tóm lược các bài giảng.

→ xin xem quy thức viết bài🙏

Bài viết xin gửi về email: thuvien@giaolykalama.com
Thành tâm cảm tạ công đức của quý phật tử.
Kalama Journal

© kalamajournal.com